งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
                                             
                                                        งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี พ.ศ. 2561
                                                             
                                                                    งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี พ.ศ. 2562
 
                                                        งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี พ.ศ. 2563