การบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด"
      
                                                    ตารางเวลารถเก็บขยะตำบลบ้านปง.....................................................
 
                                                    ความรู้เกี่ยวกับการบริการจัดการขยะ/การคัดแยกขยะ...............................
 
                                                    การบริหารจัดการขยะด้วยหลัก 3Rs...........................................