สรุปแบบประเมินผลควาามพึงพอใจต่อการให้บริการ อบต.บ้านปง ปี 2560..............
               
                 สรุปแบบประเมินผลควาามพึงพอใจต่อการให้บริการ อบต.บ้านปง ปี 2561..............
                    
                 สรุปแบบประเมินผลควาามพึงพอใจต่อการให้บริการ อบต.บ้านปง ปี 2562..............รายงานผล / บันทึกข้อความ   
                  
                   สรุปแบบประเมินผลควาามพึงพอใจต่อการให้บริการ อบต.บ้านปง ปี 2563..............