ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ   
                                             
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
                    
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563              
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564