ประมวลจริยธรรม
                                             
                                             ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง ................................
                                             ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ................................
                                             ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ...............................