คุณธรรมและจริยธรรม
 
          ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
                                             
        ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ พ.ศ. 2556
 
        แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตของ อบต.บ้านปง ประจำปี พ.ศ.2561 - 2563
 
        รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตของ อบต.บ้านปง ประจำปี พ.ศ.2563
 
          แผ่นพับการดำเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนตำบล
 
         ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น