กิจกรรมอบรมการลดปริมาณขยะและส่งเสริมการนำกลับมาใช้ใหม่..............
               
                 กิจกรรมธนาคารใบไม้..............
                    
                 กิจกรรมธนาคารขยะ..............
                  
                 กิจกรรมหมู่บ้านปลอดถังขยะ..............
     
                    กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำถังขยะเปียก และขยะอินทรีย์ในครัวเรือน..............