การปรับปรุงภารกิจ
 
         คำสั่งคณะทำงานการปรับปรุงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง
                                             
       ผลการพิจารณาปรับปรุงภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
         ผลการพิจารณาปรับปรุงภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562