การควบคุมภายใน  
      
                         รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง                         
 
                                            
                         การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต