อำนาจหน้าที่ของ อบต.  
                                              อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง .......................................
                                              อำนาจหน้าที่ตามแผนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง ................................