การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
        การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี
 
          กิจกรรมการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
                - ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง                            
              - แผนพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566
              - แผนผังแสดงความก้าวหน้าในสายงาน
              - ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลที่มีผลการประเมินดีเด่น    
              - การดำเนินการจัดกิจกรรม 5 ส.
              - จัดทำคำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่