หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
          การบริหารงานบุคคล
          การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
          การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
        การพัฒนาบุคลากร
          การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
        การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ