แหล่งท่องเที่ยว
 
ประวัติของตำบลบ้านปง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน
 
 
 
 
 
เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2400 ที่ดินบริเวณฝั่งขวาของลำน้ำยมเป็นที่ดินที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์
และป่าไม้นานาชนิด จึงมีประชาชนอพยพมาทำไร่ทำสวนในฝั่งขวาของลำน้ำยม ส่วนมากมาจาก ตำบล
ร่องกาศ ตำบลพระหลวง ตำบลดอนมูล และอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ตลอดจนยังมีเผ่าเงี้ยวจาก
อำเภอเมืองแพร่ได้อพยพมาทำไร่และสร้างกระท่อมเล็กๆอยู่ เมื่ออยู่ไปนานๆจึงได้จัดตั้งหมู่บ้านขึ้น
ชื่อว่าบ้านปง คำว่าปงหมายถึงพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธาตุอาหาร เมื่อมีคนอพยพมามากขึ้นจึง
ได้จัดตั้งหมู่บ้านขึ้นใหม่ จำนวน 2หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1บ้านปงท่าข้าม หมู่ที่ 2 บ้านปงท่าข้าม จากนั้น
ประชาชนทั้ง2 หมู่บ้าน ได้ร่วมกันสร้างวัด ชื่อ วัดสีม่วงค้ำวึ่งปัจจุบันเรียกว่า วัดพงท่าข้าม ต่อมาได้
แยกหมู่บ้านจากหมู่ที่ 2 เป็นหมู่ที่ 3 บ้านปงหัวหาด ซึ่งมีประชาชนมาจากตำบลน้ำชำอพยพมาอยู่ด้วย
และได้ร่วมกันสร้างวัด ชื่อว่า วัดพงหัวหาด จากนั้นก็แยกหมู่บ้าน จากหมู่ที่ 3 เป็นหมู่ที่ 4 บ้านหาดเจริญ
ต่อมาเมื่อปี 2541 ได้แยกหมู่บ้านจากหมู่ที่ 2 เป็นหมู่ที่ 5 บ้านปงท่าข้ามและหมู่ที่ 4 เป็นหมู่ที่ 6 บ้านปง
หาดเจริญ เพื่อสะดวกในการปกครองท้องที่ ปัจจุบันตำบลบ้านปงมีทั้งหมด 6 หมู่บ้าน
ตำบลบ้านปงอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสูงเม่นทางทิศตะวันตกประมาณ 6 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัด
ทางทิศใต้ประมาณ 16 กิโลเมตร
เนื้อที่ทั้งหมดของตำบลบ้านปง โดยประมาณ 60.097 ตารางกิโลเมตร หรือ 37,561 ไร่
ประชากรทั้งหมด  5,170  คน  ชาย  2,586  คน  หญิง  2,584  คน
ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลบ้านปง เป็นที่ราบลุ่มติดแม่น้ำยมซึ่งแบ่งเขตระหว่างตำบลบ้านปงกับ
ตำบลสูงเม่นทางทิศตะวันออกของตำบลเป็นแหล่งที่ตั้งของชุมชนและหมู่บ้านตลอดแนวลำน้ำยมส่วน
พื้นที่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านไปจนถึงคลองส่งน้ำชลประทานมีลักษณะเป็นที่ราบโดยพื้นที่ดังกล่าว
เป็นพื้นที่ทางการเกษตร และทิศตะวันตกของตำบลตั้งแต่คลองส่งน้ำชลประทาน จนถึงเขตติดต่อระหว่าง
ตำบลบ้านปง และตำบลต้าผามอก อำเภอลองเป็นที่ลาดเชิงเขาเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แย้-แม่สาง
มีป่าไม้ธรรมชาติปกคลุม เช่น ป่าเบญจพรรณ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารทีี่สำคัญของตำบลบ้านปง
อาณาเขตของตำบลบ้านปง    ทิศเหนือ  ติดต่อกับบ้านหาดลี่ ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น
                                           ทิศใต้     ติดต่อกับบ้านป่าหวาย ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย
                                           ทิศตะวันออก  ติดต่อกับแม่น้ำยม และ ตำบลสูงเม่น
                                           ทิศตะวันตก  ติดต่อกับตำบลต้าผามอก อำเภอลอง
จำนวนหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านปงท่าข้าม  หมู่ที่ 2 บ้านปงปงท่าข้าม  หมู่ที่ 3 บ้านปงหัวหาด
หมู่ที่ 4 บ้านหาดเจริญ  หมู่ที่ 5 บ้านปงท่าข้าม  หมู่ที่ 6 บ้านปงหาดเจริญ
 
 วัฒนธรรมและประเพณี  - ประเพณีสืบชะตา - เป็นวิธีกรรมที่จะทำขึ้นเมื่อมีเคราะห์ อาจจะเป็นราย
 บุคคล รายกลุ่มหรือสืบชะตาบ้านเมือง แม่น้ำ ต้นไม้ วัว ควายหรือสัตว์เลี้ยงที่อำนวยประโยชน์ต่อการดำ
 รงชีวิตเพื่อช่วยต่อชีวิตให้ยืดยาวพ้นจากความเดือดร้อนและภัยพิบัติต่างๆ
                                  -ประเพณีตานตุงแดง- เป็นพิธีกรรมที่ทำให้แก่คนตายโหง เพื่ออุทิศส่วนกุ
 ศลให้กับคนตายโดยจัดทำตุง(ธงแดง)พร้อมอาหารเครื่องเส้นสรวง กองทราย ตุงช่อ ไก่ขาว แล้วนิมนต์
 พระมาสวดทำพิธี ณ.บริเวณที่คนตายเป็นการถอนวิญญาณให้ไปเกิดใหม่หรือไปเสียจากบริเวณนั้น
                                  -ประเพณีกิ๋นสลาก- หรือถวายสลากภัตรหรือตานก๋วยสลากเป็นประเพณีให้
 ทานตามกาลเวลาที่กำหนดไม่เจาะจงว่าจะให้แก่พระสงฆ์องค์ใด จัดขึ้นในช่วงขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 เหนือ
 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือนเกี๋ยง(กันยายน-พฤศจิกายน)
 

 

 

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง  http://www.banbong.com
เลขที่ 242 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 โทร 054-547112-8 แฟกซ์ 054-547118
e-mail dechrithkass@yahoo.com

 

วัดปงหัวหาด
 
วัดปงหัวหาด
 
วัดปงท่าข้าม
 
น้ำตกตาดซาววา
 
น้ำตกตาดซาววา