หน้าหลัก
คณะผู้บริหาร
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

       
       
นายนพรัตน์ ปัญญานิลพันธุ์
นายสวั่น  กาบจันทร์
นายสมเกียรติ เวียงทอง
นายอดิชาติ กันทะวงค์ษา
ประธานสภา/ส.อบต.หมู่ที่ 4
รองประธานสภา/ส. อบต.หมู่ที่ 3
ส.อบต. หมู่ที่ 1
ส.อบต.หมู่ที่ 1
       
นายผน ขยายเสียง
นายประสิทธิ์  ปลาส่วน
นายเสริม  ปรีชา
นายเทียบ ผูกจิตร
ส.อบต.หมู่ที่ 2
ส.อบต.หมู่ที่ 2
ส.อบต.หมู่ที่ 3
ส.อบต.หมู่ที่ 4
       
นายสุคนธ์ ขยายเสียง
นางทิพวรรณ  ผูกจิต
นายปรีชา  กาบจันทร์
นายสุนทร ผูกจิตร
ส.อบต.หมู่ที่ 5
ส.อบต.หมู่ที่ 5
ส.อบต.หมู่ที่ 6
ส.อบต.หมู่ที่ 6
 
 
   
     
    1. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล  
    2. พิจรณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  ร่างข้อบัญญัติ็งบประมาณรายจ่ายประจำปี  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
    3. ควบคุมการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฏหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  ข้อบัญญัติ  ระเบียบ  ข้อบังคับของทางราชการ  
     
 

 

 

 
 
 สำนักงานองค์การบยริหารส่วนตำบลบ้านปง http://www.banbong.com
 
 
 เลขที่ 242 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 โทร 054-547112-8 แฟกซ์ 054-547112
 
 
 e-mail dechrithkass@yahoo.com