หน้าหลัก
สภา อบต.
คณะผู้บริหาร
กองคลัง
กองช่าง
 
      สำนักงานปลัด

 

 

 

 
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง
 
 
 
 
จ.อ.กฤษดา โสตถิกุล
 
ปลัด อบต.
     
 
 
 
นางสาวดวงฤทัย ศิริพิบูลย์ผล
 
 
รองปลัด อบต.
 
     
นายเดชฤทธิ์ ข่มอาวุธ
นางสาวอรพรรณ มโนเจริญ
นางกรรณิการ์ งามสะอาด
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.
นักทรัพยากรบุคคล
นักจัดการงานทั่วไป
     
นางธนวัลย์ นิลฉาย
 นางจินดา แสงทอง
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 นักพัฒนาชุมชน
 
     
นายนิวัฒน์ กันทะวงค์ษา
นางสาวกัญญาภัค กิ่งดอกไม้
นายเอกชัย พองาม
คนงานขับรถยนต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
คนงานทั่วไป
     
     
   
 
 
 
   
     
  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุระการ สารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบัญญัติ งานประชุมสภา การจัดทำทะเบียนสมาชิก อบต. คณะกรรมการบริหาร งานเลือกตั้งการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การให้คำปรึกษาเรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครอง บังคับบัญชา  
  พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอณญาตต่างๆ และปฎิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  
      
    1. งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานสารบรรณ  งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร  งานบริหารงานบุคคล  งานเลือกตั้ง  งานตรวจสอบภายใน  
    2. งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  งานนโยบายและแผนพัฒนา  งานวิชาการและแผน  การจัดทำงบประมาณ  การติดตามผลการดำเนินตามงบประมาณ  
    3. งานกฏหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  งานกฎหมายและคดี  การร้องทุกข์ร้องเรียน  การทำนิติกรรมสัญญา    
    4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การดำเนินการระงับและบรรเทาสาธารณภัย  
    5. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความผิดชอบ การบริการสนับสนุนการศึกษา  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การส่งเสริมศาสนาและประเพณีท้องถิ่น  
    6. งานบริการสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  การส่งเสริมสุขภาพ  การควบคุมไข้เลือดออก  การฉีดวัคซีนป้ิองกันโรค  การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรค  
       ไม่ติดต่อ  การป้องกันและบำบัดโรคเอดส์ การจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  การรักษาความสะอาด  
    7. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  การสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  การสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน  การส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  
        การป้องกันและบำบัดยาเสพติด  การดูแลรักษาป่าชุมชน  การส่งเสริมอาชีพ  การส่งเสริมการลงทุน    
    8. งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ การสังยคมสงเคราะห์  การสงเคราะห์เด็กและผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนผู้ด้อยโอกาส  
     
     
 
 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง  http://www.banbong.com
 
 
 เลขที่ 242 หมู่ที่ 2 ตำบลลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 โทร 054-547112-8
 
 
 e-mail dechrithksass@yahoo.com