ตรา อบต.
หน้าหลัก
สภา อบต.
คณะผู้บริหาร
สำนักงานปลัด
กองช่าง
                                               กองคลัง

 

     
     
     

น.ส.ดวงฤทัย  ศิริพิบูลย์ผล

รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

     
             
 
 
 
    นางรัชณีกร วรินทร์
 น.ส.จิณห์นิภา  อนันทสุข

นางภัทรพร ปิลาผล

     น.ส.นิพาดา ต๊กควรเฮง
     นายคณยศ ช้างเขียว
 
 
นักวิชาการดลัง
   นักวิชาการเงินและบัญชี
  นักวิชาการพัสดุ
       นักวิชาการจัดเก็บรายได้
        เจ้าพนักงานพัสดุ
 
   
       
 
             
   
 

 

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ-จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน

 
  การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การหักภาษีและนำส่ง รายงานเงินคงเหลือประ  
  จำ การรับ-จ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและ  
  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินย์มค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออก  
  ใบอนุญาตและค่าทำเนียมต่างๆและปฎิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  
                      การแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 ส่วน  
                           1. งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ รับเงิน-เบิกจ่ายเงิน  งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน  งานเก็บรักษาเงิน  
                           2. งานบัญชี มีหน้า่ที่ความรับผิดชอบ  งานการบัญชี  งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย  งานงบการเงินและงบทดรอง  
                           3. งานจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า งานพัฒนารายได้ งานควบคุมกิจการค้า  
                              และค่าปรับ  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้  
                           4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี  งานพัสดุ  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ  
                             คุรุภัณฑ์และยานพาหนะ  
     
     
   
ส่วนการคลัง  
 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง http://www.banbong.com
 
 
เลขที่ 242 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 โทร 054-547112-8 แฟกซ์ 054-547112
 
 
e-mail dechrithkass@yahoo.com