หน้าหลัก
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
สำนักงานปลัด
กองคลัง

 

กองช่าง

 
 
   
   
   
นายทินกร  คำจักร
   
   
ผู้อำนวยการกองช่าง
   
         
 
 
 
นายมนตรี ศรีมูลเรือง
นายประดิษฐ์  ปันใจ
นายวีระพล รักษา
 
 
นายช่างโยธา
นายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 
         
     
 
 
     
  ส่วนโยธา มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต.การอนุมัติเพื่อการดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  
               งานบำรุง ซ่อมแซม และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ และออกแบบก่อสร้าง  
               ให้แก่อบต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษา ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  
     
     
 
ส่วนโยธา
 
     
 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง http://www.banbong.com
 
 
เลขที่ 242 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 โทร 054-547112-8 แฟกซ์ 054-547118
 
 
e-mail dechrithkass@yahoo.com