หน้าหลัก
สภา อบต.
คณะผู้บริหาร
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
 
ส่วนการศึกษา

 

 

   
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง
 
 
 
นางมณเฑียร   ศุภจิตรานนท์
 
       หัวหน้าส่วนการศึกษา ฯ
 
 
 
           นางภาวิณี วงศ์แสนสี  
               นักวิชาการศึกษา  
นางมัลลิกา กาบจันทร์
 นางพรทิพย์ กาบเกี้ยว
 นางรุ่งทิพย์  สุนันติยากรณ์
ครู คศ.1
 ครู คศ.1
 ครูผู้ดูแลเด็ก
     
 นางสาวสงกรานต์ การะเวก
นางวิลาวรรณ ปรีเปรม
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     
 
     
     
 
 
 
   
     
     
    งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความผิดชอบ การบริการสนับสนุนการศึกษา  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การส่งเสริมศาสนาและประเพณีท้องถิ่น  
     
     
     
 
 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง  http://www.banbong.com
 
 
 เลขที่ 242 หมู่ที่ 2 ตำบลลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 โทร 054-547112-8
 
 
 e-mail dechrithksass@yahoo.com