ตำบลบ้านปงน่าอยู่          เคียงคู่คุณภาพชีวิตที่ดี        ประเพณีวัฒนธรรมยั่งยืน
 
 
ตราสัญญาลักษณ์
แหล่งท่องเที่ยว
จำนวนผู้เข้าชม       
free hit counter
คน

ผู้บริหารข้าราชการประจำ

 
ข้อมูลเกี่ยวกับ อบต.
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์ อบต.บ้านปง
  อำนาจหน้าที่ของ อบต.
  นโบายคณะผู้บริหาร
งานกิจการสภา อบต.
  กิจการสภา อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณ
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานการติดตามแผนการดำเนินงาน
  รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ
  ข้อบัญญัติงบประมาณ
  แผนงานโครงการประเภทรายจ่ายเพื่อการพัฒนา
การบริหารงานบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  โครงสร้างส่วนราชการ
  ประมวลจริยธรรม
  คุณธรรมและจริยธรรม
  วินัยพนักงานส่วนตำบล
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป
รายงานการเงิน
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานรับจ่ายเงินประจำปี
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 
  รายงานการเงิน

การจัดซื้อจัดจ้าง

  แผนปฏิบัติการจัดซื้ออจัดจ้าง
  แผนจัดหาพัสด
  ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
การป้องการทุจริต
ี  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนการตรวจสอบภายใน
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี
  ผลการประเมิน ITA
  การควบคุมภายใน
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
งานบริการประชาชน
  การปรับปรุงภารกิจ
  ขั้นตอนและระยะเวลาบริการประชาชน
  สรุปผลประเมินความพึงพอใจ

 
สถานที่ทางพุทธศาสนา
แหล่งท่องเที่ยว
รางวัลบริหารจัดการที่ดี


ผ้าตีนจก
สำนักงาน  อบต.
               ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563
 
                                                                        
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 4 พร้อมปรับปรุงฝาปิดฯ ม. 1  
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2564  
  ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ฯ (e-bidding)  
  ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2563  
  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์(e-bidding)  
  ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์(e-bidding)  
  ขอบดขตของรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหาดเจริญ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหาดเจริญ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
หนังสือพิมพ์
 
   

ร้องเรียน  ร้องทุกข์

ไทยตำบล

ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

ศาลปกครอง

mail to webmaster

 

กระทรวงมหาดไทย

  กรมส่งเสริมฯ
  กรมปกครอง
  จังหวัดแพร่
  อบจ.แพร่
 
         กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านปง
รัฐบาลไทย
 
ก.พ.ร.
 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 
สนง.คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.
 
พยากรณ์อากาศ

ฟังเพลงเวียงโกศัยนคร

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ 2564
  ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ 2564
  ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ 2563
  ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ 2563
  ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
  ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 ประจำปี 2564
  ประกาศลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2564
  ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  ประกาศประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563
  ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
  ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายในที่สาธารณะ
  ประกาศ มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
  ข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว ในพื้นที่ตำบลบ้านปง
  ประกาศ กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  ประกาศการรับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการความควบคุมอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
  ประชาสัมพันธ์คำสั่งมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง

 ภารกิจการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน   

ภารกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ภารกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2563 

ภารกิจการส่งเสริมการศึกษา   

 ภารกิจการพัฒนาการเมืองและการบริหาร    

ภารกิจการฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี  

ภารกิจการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภารกิจการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

กิจกรรมบูรณาการทบทวนและส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนา อบต.บ้านปง ครั้งที่2/2564

กิจกรรมบูรณาการทบทวนและส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนา อบต.บ้านปง

การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของอบต.บ้านปง

กิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม

กิจกรรมโครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

กิจกรรมฝึกอบรมการต่อต้านทุจริต คอรัปชัน

โครงการลดปริมาณขยะและส่งเสริมการนำกลับไปใช้ใหม่

ค่านิยม  12  ประการของคนไทย


    สายด่วน...เรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข ...054 - 547112 ต่อ12 ...นายก อบต.บ้านปง

            สาระความรู้ด้านสารธารณภัย +++ คลิิ๊กเลย +++

           !!! ด่วน !!! แจ้งเตือนสารธารณภัย !!!  ++ คลิ๊กเลย ++

            สาระความรู้ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ++ คลิ๊กเลย ++คลิ๊กเลย ++

           เกร็ดความรู็ โรคมะเร็ง   +++ คลิิ๊กเลย +++

           รู้เท่าทัน ป้องกันเอดส์  +++ คลิิ๊กเลย +++

           สาระความรู้สู่ประชาคมอาเซียน +++++ คลิ๊กเลย ++++++

           การรณรงค์ปั่นจักรยานลดโลกร้อน +++++ คลิ๊กเลย +++

 

 
 
 
 
 
 

กรมตำรวจ

 

 

ชื่อ
E-mail
เรื่อง
ข้อความ

                
                
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง
เลขที่ 242 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 โทร 054-547112-3 / แฟกซ์ 054-547112 ต่อ 18
e-mail : banpong1@hotmail.com / LINE : 0973614896
copyright@2006banbong.com.all right reserved.