ภาพประชาสัมพันธ์การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ตราสัญญาลักษณ์
ตำบลบ้านปงน่าอยู่          เคียงคู่คุณภาพชีวิตที่ดี        ประเพณีวัฒนธรรมยั่งยืน
แหล่งท่องเที่ยว
จำนวนผู้เข้าชม       
คน
ส่วนการศึกษา
 
 
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านปง
นโบายคณะผู้บริหาร
  แผนพัฒนาของ อบต.บ้านปง
  มาตรฐานทางคุณธรรม  1  /  2
  ข้อบัญญัติงบประมาณปี59
  ผลการดำเนินงานประจำปี 59
  กิจกรรมต่างๆในรอบปี
  จัดชื้อ / จัดจ้าง / ประจำเดือน   
  งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 
 

แผนพัฒนา 3 ปี  /  แผนอัตรากำลัง

  งบรายรับ-รายจ่ายประจำปี
  ขั้นตอนและระยะเวลาบริการประชาชน

 

รัฐบาลไทย

ก.พ.ร.

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สนง.คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.

พยากรณ์อากาศ

กรมตำรวจ

 
 
หนังสือพิมพ์
 
   
 

ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

ไทยตำบล

ร้องเรียน  ร้องทุกข์

mail to webmaster

 
 
 
 
ฟังเพลงเวียงโกศัยนคร
        
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้าง  
 

 

 

 

 

 

 

 

                
                
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง
เลขที่ 242 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 โทร 054-547112-3 / แฟกซ์ 054-547112 ต่อ 18
e-mail : dechrithkass@yahoo.com / webmaster@banbong.com
copyright@2006banbong.com.all right reserved.