แผนงาน โครงการ ประเภทรายจ่ายเพื่อการพัฒนา ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
                                             
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564