การตรวจสอบภายใน
 
          กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
 
          แผนการตรวจสอบภายใน
                                             
        รายงานผลการตรวจสอบภายใน
 
        การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต