ชำระภาษีผ่านธนาคารกรุงไทย
      
                                                           การขอเปิดใช้บริการระบบ Bill Payment..............................
                                                    
                                                    ขั้นตอนการชำระภาษี...............................
                                                   
                                                    ใบแจ้งชำระค่าภาษี...........................................
                                                    
                                                          ใบเสร็จรับเงิน...................................