1.  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่1)  ........คลิ๊ก
      2.  การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล........คลิ๊ก
      3.  การขอุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป........คลิ๊ก
      4.  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล........คลิ๊ก 
      5.  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป........คลิ๊ก
      6.  การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์........คลิ๊ก
      7.  การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ ........คลิ๊ก
      8.  การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ........คลิ๊ก
      9.  การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ่นส่วนจดทะเบียน(ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล , ห้างหุ่นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ........คลิ๊ก
      10. การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ่นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า ........คลิ๊ก
      11. การจดทะเบียนพาณิชย์(เลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ ........คลิ๊ก

      12. การจดทะเบียนพาณิชย์(เลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ........คลิ๊ก 

      13.  การจดทะเบียนพาณิชย์(เลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ่นส่วนจดทะเบียน(ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล , ห้งหุ่นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ........คลิ๊ก
      14.  การจดทะเบียนพาณิชย์(เลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ่นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า........คลิ๊ก
      15. การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ ........คลิ๊ก
      16. การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ........คลิ๊ก  
      17. การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ่นส่วนจดทะเบียน(ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล , ห้งหุ่นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ........คลิ๊ก 
      18. การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ่นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า........คลิ๊ก 
      19. การรับชำระภาษีป้าย ........คลิ๊ก
      20. การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง........คลิ๊ก
      21. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ........คลิ๊ก
      22. การเรียกเก็บค่าตอบแทนรายปี ตามประมวลกฏหมายที่ดิน พ.ศ. 2553 ........คลิ๊ก
      23. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ........คลิ๊ก
      24. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ........คลิ๊ก
      25. การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ........คลิ๊ก
      26. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21........คลิ๊ก
      27. การต่อใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อยย้ายอาคาร...........คลิ๊ก
      28. การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 ..........คลิ๊ก
      29. การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน...........คลิ๊ก
      30. การขอรับบำเหน็จตกทอด(กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)............คลิ๊ก
      31. การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำ อปท.............คลิ๊ก
      32. การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท(กรณีลูกจ้างประจำของ อปท. ถึงแก่กรรม)............คลิ๊ก
      33. การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท(กรณีลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างประจำของ อปท. ถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)............คลิ๊ก
      34. การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำ หรือลูกจ้างชั่วคราวของ อปท.............คลิ๊ก
      35. การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำของ อปท. ............คลิ๊ก
      36. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร............คลิ๊ก
      37. การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34............คลิ๊ก
      38. การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21. ...........คลิ๊ก
      39. การขออนุญาตเปลี่ยนใช้อาคารตามมาตรา 33............คลิ๊ก
      40. การขออนุญาตรือถอนอาคารตามมาตรา 22............คลิ๊ก
      41. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ............คลิ๊ก
      42. การแจ้งขุดดิน............คลิ๊ก
      43. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ............คลิ๊ก
      44. การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ............คลิ๊ก
      45. การแจ้งถมดิน............คลิ๊ก
      46. การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ............คลิ๊ก
      47. การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่............คลิ๊ก
      48. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ...........คลิ๊ก
      49. การขอใบอนุญาตจำหน่ายสสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ............คลิ๊ก
      50. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร............คลิ๊ก
      51. การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด............คลิ๊ก
      52. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันนตรายต่อสุขภาพ............คลิ๊ก
      53. การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ...........คลิ๊ก
      54. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด............คลิ๊ก
      55. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร............คลิ๊ก   
      56. การช่วยเหลือสาธารณภัย............คลิ๊ก   
      57. การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์............คลิ๊ก   
      58. การสนับสนุนน้ำอุปโภค - บริโภค............คลิ๊ก