แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง
        ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นี (พ.ศ. 2561 - 2565) .................คลิ๊ก
        
       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   เพิ่มเติมส่วนที่ 3
 
       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 / ประกาศ เอกสารแนบท้ายส่วนที่1 /ส่วนที่ 2 /ส่วนที่ 3