มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
          มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
          มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
                                             
        มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 
          มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 
        มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
        
        มาตรการป้องกันการรับสินบน
        
        มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
         
         มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ                 
 
         รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน