รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้าง    
              -  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายที่ 1.........คลิ๊ก
 
              -  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายที่ 2.........คลิ๊ก
 
              -  โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 4 พร้อมปรับปรุงฝาปิดบ่อพักท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1.........คลิ๊ก
 
               -  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ.........คลิ๊ก
 
               -  โครงการเสริมผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6.........คลิ๊ก
 
                -  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 3.........คลิ๊ก
 
                 -  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 3.........คลิ๊ก
 
 
               -  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเจตพื้นที่รับผิดชอบในเขต อบต.บ้านปง หมู่ที่ 1 - 6.........คลิ๊ก
 
               -  โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3.........คลิ๊ก
 
               -  โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน บ้านหาดเจริญ หมู่ที่ 4.........คลิ๊ก
 
               -  โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1.........คลิ๊ก
 
               -  โครงการก่อสร้างiรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 .........คลิ๊ก
 
               -  โครงการก่อสร้างiรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 .........คลิ๊ก
 
               -  โครงการก่อสร้างiรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 .........คลิ๊ก
 
               -  โครงการก่อสร้างiรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ..........คลิ๊ก
 
               -  โครงการก่อสร้างiรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ..........คลิ๊ก
 
               -  โครงการก่อสร้างiรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ..........คลิ๊ก
 
               -  โครงการก่อสร้างiถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ..........คลิ๊ก
 
               -  โครงการก่อสร้างiถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ..........คลิ๊ก
 
               -  โครงการก่อสร้างiรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 ..........คลิ๊ก
 
               -  โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ..........คลิ๊ก
 
                -  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเรียงหิน หมู่ที่ 1 ..........คลิ๊ก
 
               -  โครงการก่อสร้าง Box culvert หมู่ที่ 5 ราคา 807,000 บาท...........คลิ๊ก
 
              - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ราคา 359,000 บาท...........คลิ๊ก
 
               - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ราคา 179,000 บาท...........คลิ๊ก
 
               -  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด หมู่ที่ 1 ..........คลิ๊ก
 
              -  โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านหาดเจริญ ...........คลิ๊ก
 
              - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปงท่าข้าม หมู่ที่ 5.............คลิ๊ก
 
              - โครงการก่อสร้างระบบประปาหมุ่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านหาดเจริญ.............คลิ๊ก
 
             - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปงท่าข้าม หมู่ที่ 5.............คลิ๊ก
 
             - โครงการก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง.............คลิ๊ก
 
             - โครงการก่อสร้างiรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5..............คลิ๊ก
 
             -  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2.............คลิ๊ก  
 
             - โครงการก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง..............คลิ๊ก  
 
             - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4..............คลิ๊ก