วินัยพนักงานส่วนตำบล
 
          ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558  
                                             
        ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2558
 
        ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการ้องทุกข์ พ.ศ. 2558
 
        ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขี้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2562
 
          ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  
 
          ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ส. 2563
          
           แผ่นพับการดำเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนตำบล
                    
           การเสริมสร้างวินัยข้าราชการ