แหล่งท่องเที่ยว
หน้าหลัก
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
แหล่งท่องเที่ยว
 
 
วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ตำบลบ้านปงน่าอยู่  เคียงคู่คุณภาพชีวิตที่ดี  ประเพณีวัฒนธรรมยั่งยืน

 

พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
2.ให้มีน้ำเพื่อการบริโภค บริโภค และการเกษตร
3.บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง
4.ส่งเสริมการศึกษา
5.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
6.บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
7.ส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพและอนามัย
8.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
9.การบริหารการจัดการที่ดี
10.คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสงเคราะห์
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณภัย
9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
10.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 
 
เป้าประสงค์
1.เพื่อพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพานและทางระบายน้ำ
2.เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
3.เพื่อพัฒนาระบบผังเมือง
4.เพื่อพัฒนาและจัดให้มีแหล่งน้ำอุปโภค และบริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการอุปโภค และบริโภค
5.เพื่อพัฒนา และจัดให้มีแหล่งน้ำอุปโภค และบริโภค ให้เพียงพอต่อความต้องการอุปโภค และบริโภค
6.เพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพและส่งเสริมการเกษตรแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
7.เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพครุภัณฑ์ อาคารสถานที่สำหรับการศึกษา
8.เพื่อสนับสนุนและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่สำหรับการศึกษา
9.เพื่อส่งเสริมและสงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ อย่างทั่วถึง
10.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บำรุง และสืบสานด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น คงไว้ต่อไป
11.เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและนันทนาการ
12.เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
13.เพื่อการป้องกันและบำบัดผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
14.เพื่อส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประชาชนในตำบลบ้านปง
15.เพื่อการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
16.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
17.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และอาคารสถานที่ให้เพียงพอ และเอื้อต่อการปฏิบัติ
18.เพื่อพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการหน่วยงานที่ได้มาตรฐาน
19.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนให้มีความสามัคคี
20.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
21.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ที่ได้มาตรฐาน
22.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 

 

 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง  http://www.banbong.com
เลขที่ 242 ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 โทร 054-547112-8 / แฟกซ์ 054-547118
e.mail dechrithkass@yahoo.com